Royal Belgian Society

Onze persmappen

28.07.2011
RBSPS betreurt de gebruikte methodologie in het onderzoek van Test-Aankoop

Persbericht

28 juli 2011

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) reageert op het artikel van Test Gezondheid over plastische chirurgie. De vereniging onderschrijft de conclusie van de consumentenvereniging, namelijk dat er alles aan gedaan moet worden om het informeren en begeleiden van de patiŽnt te blijven verbeteren. RBSPS betreurt echter ten zeerste de manier waarop Test-Aankoop zijn onderzoek gevoerd heeft.

De consumentenvereniging Test-Aankoop heeft een onderzoek uitgevoerd bij 19 artsen (sommigen onder hen zijn plastische chirurgen, anderen op de lijst hebben geen enkele officiŽle chirurgische ervaring en twee van hen zijn zelfs niet ingeschreven in de lijst van de Orde van geneesheren!), om te analyseren hoe goed de patiŽnt geÔnformeerd wordt bij een aanvraag van een borstvergroting. In het kader van dit onderzoek hebben ze een vrouw gevraagd zich voor te doen als een patiŽnte. De resultaten werden bekendgemaakt in het laatste nummer van Test Gezondheid. Conclusie is dat een goede begeleiding van en informatie aan de patiŽnt van primordiaal belang is.

Hoewel de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) het eens is met de voornaamste conclusies van Test-Aankoop, betreurt ze ten zeerste de methodes die de consumentenvereniging gebruikte bij het onderzoek.

Ten eerste publiceerde Test-Aankoop zijn conclusies aan de hand van een lijst met de namen van de geconsulteerde chirurgen. Zij werden individueel geklasseerd en "gequoteerd" op basis van "hun prestaties". De artsen worden zo op dezelfde manier met elkaar vergeleken als alledaagse gebruiksvoorwerpen. Deze manier van werken is niet alleen choquerend, ze gaat ook in tegen de wet Tilmans, die onlangs door het Parlement werd gestemd en binnenkort van kracht wordt. Deze wet verbiedt reclame voor esthetische heelkunde. Dr. GaŽtan Willemart, plastisch chirurg en lid van RBSPS, is verontwaardigd: "Dit probleem gaat niet alleen de esthetische chirurgie aan, het treft de geneeskunde in het algemeen. We vinden dit artikel, waarin artsen met elkaar vergeleken worden alsof het wasmachines of grasmaaiers zijn, een gevaarlijk precedent."

Ten tweede bevat het artikel van Test Gezondheid bedenkelijk weinig informatie over de gebruikte methodologie van het onderzoek. Zo wordt er bijvoorbeeld nergens vermeld wat de selectiecriteria waren die gehanteerd werden bij het kiezen van de geconsulteerde artsen. Dat terwijl RBSPS altijd al benadrukt heeft dat de keuze van een erkende plastische chirurg een fundamentele stap is om een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen garanderen.

Ten slotte is RBSPS ervan overtuigd dat ťťn enkele consultatie door ťťn enkele patiŽnt niet voldoende is om de begeleiding die een chirurg biedt te evalueren. Het klassieke parcours van een patiŽnt die een plastische ingreep overweegt, beperkt zich niet tot een eenvoudige eerste consultatie. Bij een borstvergroting moeten er in de regel minimum twee consultaties bij de chirurg plaatsvinden, zodat die een volledig dossier kan samenstellen, met onder meer de resultaten van een uitgebreid klinisch onderzoek, gedetailleerde informatie ter voorbereiding van de eventuele ingreep en een overzicht van de medische voorgeschiedenis. Na deze afspraken volgt er nog een consultatie bij een anesthesist, waarbij de persoonlijke voorgeschiedenis nog meer in detail besproken wordt, zodat iedere mogelijke contra-indicatie tegen een operatie uitgesloten kan worden. Ten slotte doet een senoloog een grondig onderzoek (palpatie, mammografie, echografie, ...) van de borsten van de patiŽnt, om iedere mogelijke indicatie van borstkanker te kunnen uitsluiten.

In zijn onderzoek heeft Test-Aankoop blijkbaar enkel het begin van het proces bestudeerd, om daaruit dan enkele overhaaste conclusies te trekken.

RBSPS beklemtoont opnieuw dat geen enkele esthetische ingreep vrij van risico is. Een esthetische ingreep kan dus nooit als een commerciŽle activiteit beschouwd worden. Bij iedere ingreep (al dan niet chirurgisch van aard) moet er rekening gehouden worden met indicaties en contra-indicaties, en bij iedere interventie kunnen er zich complicaties voordoen, ook al zijn die zeldzaam. Een plastisch chirurgische behandeling vereist dus een serieuze preoperatieve en postoperatieve begeleiding door de behandelende chirurg (en zijn of haar team). PatiŽnten moeten dus grondig geÔnformeerd worden over alle medische aspecten (indicaties, contra-indicaties, gevaren, complicatiesÖ) en over alle administratieve aspecten (kosten, honoraria, eventueel ontbreken van terugbetaling door de sociale zekerheid of verzekeringsmaatschappijenÖ). Ook de Ė voor de arts verplichte Ė erkende opleidingen en competenties en de strikte veiligheidsnormen die van toepassing zijn op de instellingen waar de ingrepen plaatsvinden, zijn van essentieel belang.

RBSPS blijft alles in het werk stellen om een wettelijk kader te creŽren dat een einde kan maken aan de commercialisatie van de esthetische chirurgie. Daarom is de vereniging zeer tevreden dat het federale parlement recent een wet heeft aangenomen tot regeling van de reclame voor esthetische medische ingrepen. RBSPS hoopt nu dat het parlement ook snel werk zal maken van de twee andere luiken van de wetgeving, namelijk de wettelijke regeling van de competentie- en opleidingsvereisten voor de beoefenaars van plastische chirurgie en de veiligheidsnormen voor de centra waar de ingrepen worden uitgevoerd. Dit blijft momenteel een belangrijk juridisch vacuŁm rond onze sector in BelgiŽ dat zo snel mogelijk weggewerkt moet worden.