Royal Belgian Society

Onze persmappen

29.05.2015
BTW-heffing op esthetische chirurgie: een administratieve nachtmerrie die de toegang tot gezondheidszorg nog moeilijker zal maken

Brussel, 29 mei 2015 – De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Esthetische en Reconstructieve Chirurgie (RBSPS) heeft met verbazing kennis genomen van het feit dat de federale regering vandaag een voorontwerp van wet heeft goedgekeurd dat een BTW- heffing invoert op medische of chirurgische handelingen van esthetische aard, alsook op de medische verzorging en de ziekenhuisverpleging voor patiënten die een behandeling ondergaan die arbitrair als esthetisch gekwalificeerd kan worden. 

De RBSPS stelt vast dat de regering dit wetsontwerp heeft uitgewerkt zonder het minste overleg met de betrokken beroepsvereniging en zonder zelfs de minste reactie, noch op de herhaalde vragen tot overleg, noch op de schriftelijk voorgelegde argumenten tegen een dergelijke BTW-heffing.

De RBSPS heeft fundamentele bezwaren tegen een BTW-heffing op esthetische chirurgie, en wel hierom: 

  • De maatregel zal een administratieve nachtmerrie worden voor artsen en ziekenhuizen en praktisch nauwelijks te organiseren en controleren zijn. Worden labo, radiologie en preoperatieve consultaties bij bv. de cardioloog ook belast? Moet op de anesthesist die een esthetische ingreep bijwoont BTW betaald worden? 
  • De maatregel zal meer geld kosten dan hij oplevert. De Belgische overheid kan misschien lessen trekken uit de ervaringen in de Amerikaanse staat New Jersey. De heffing op plastische chirurgie die daar 10 jaar geleden werd ingevoerd, werd op 1 juli 2014 opnieuw afgeschaft. De reden? De administratieve kosten waren hoger dan de opbrengsten.  Bovendien zal een dergelijke belasting het medisch toerisme naar het buitenland nog verder aanwakkeren.
  • Ten gronde is er ook een ethisch probleem. De Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als: “Een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek”. Welnu, het belasten van esthetische chirurgie creëert net een drempel voor de toegang tot die gezondheidszorg en dat is ontoelaatbaar. Het zet de deur op een kier voor een gezondheidzorg met twee snelheden: één voor wie het zich financieel kan permitteren en één voor zij die niet over de nodige middelen beschikken. Wat is de volgende stap? BTW op tandprotheses? Op behandelingen voor wie scheelziet? ...

Jarenlang heeft de RBSPS met de overheid samengewerkt aan een wet om reclame op esthetisch medische handelingen te verbieden, precies omdat esthetische chirurgie een vorm van geneeskunde is en geen handel. Nu deze wet eindelijk van kracht is, geeft de geplande BTW-heffing het signaal dat esthetische chirurgie dan toch een commercieel luxeproduct zou zijn, dat derhalve niets met de gezondheidszorg te maken heeft. Dit is surrealistisch.

Voor de volledige argumentatie tegen de BTW-heffing op esthetische chirurgie verwijzen wij naar de uitgebreide position paper op onze website.