Royal Belgian Society

Onze persmappen

25.09.2015
Borstreconstructie: standpunt van de RBSPS over de recente studie van het KCE betreffende redelijke erelonen

Brussel, 25 september 2015 – De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) heeft kennis genomen van het recente rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) getiteld: “Borstreconstructie na kanker: wat is een redelijk ereloon?”. Dit rapport bevestigt het bestaan van een probleem dat de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) reeds aan de politieke overheden heeft voorgelegd, te weten de tekortkomingen van het huidige terugbetalingssysteem voor bepaalde borstreconstructietechnieken na een ablatie, meer bepaald als gevolg van borstkanker. De RBSPS hoopt dat de vaststellingen in de studie van het KCE zullen resulteren in een beter aangepaste financiering van deze zeer complexe chirurgische ingreep die het werk van de plastisch chirurg erkent en die een antwoord biedt op de vraag van een toenemend aantal vrouwen. 

De vorige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid had dit rapport (getiteld: “Borstreconstructie na kanker: wat is een redelijk ereloon?”) aangevraagd bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om een objectief beeld te krijgen van de informatie over reële problemen waarmee plastisch chirurgen en patiëntes worden geconfronteerd aangaande bepaalde borstreconstructietechnieken na een mastectomie.

Het rapport heeft een probleem aan het licht gebracht dat in wezen te maken heeft met het feit dat, in het geval van reconstructies met eigen weefsel van de patiëntes, werkelijke microchirurgische autotransplantaties - dus zonder prothese -, het dikwijls om zeer complexe en lange ingrepen gaat waarvoor de voorziene terugbetaling door het RIZIV volkomen ontoereikend is.

Er wordt ook melding gemaakt van zogenaamde ‘esthetische’ bijkomende erelonen, alsof dit een regel is. Dit is zeker niet algemeen van toepassing. De leden van de RBSPS zien erop toe om de beste reconstructietechnieken aan hun patiëntes aan te bieden. Vaak verwachten zij terecht een esthetisch resultaat en voeren zij bijkomende handelingen uit voor de reconstructie. Zoals het KCE zeer goed uitlegt gaat het hier om handelingen ‘buiten nomenclatuur’ (complementaire lipoaspiratie, lipomodellering…).

De verdienste van deze studie is dat ze wijst op de zwakheden en het gebrek aan billijkheid van het nomenclatuursysteem van het RIZIV, zoals het tot nu toe geëvolueerd is. De studie onderstreept eveneens het feit dat men niet langer spreekt van ‘zuivere’ erelonen bestemd voor de artsen, maar dat deze erelonen eveneens dienen voor onder meer de financiering van de ziekenhuizen, die anders (nog meer) verlieslatend zouden zijn, en de betaling van de instrumentisten.

Het KCE erkent niettemin zelf de zwakheden van deze studie. De RBSPS heeft ook kritiek geuit op de methodologie van het KCE. De RBSPS is ervan overtuigd dat het KCE omwille van bepaalde vooringenomenheden zelf nog de ‘gesimuleerde’ erelonen onderschat ten opzichte van de erelonen die de RBSPS rechtvaardig en billijk acht.

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) hoopt dat de studie - ook al is ze onnauwkeurig en onvolledig - de aanzet kan geven tot een beleid dat meer rekening houdt met de reële kost van de ingrepen voor borstreconstructie, een ingreep die gebruik maakt van autologe weefsels en die meer en meer door vrouwen wordt gevraagd. België is overigens wereldleider in deze techniek, die steeds meer erkend wordt als een onmisbare referentie in het arsenaal van de borstreconstructie. In een zeer recente internationale studie leren we dat deze geavanceerde microchirurgische technieken slechts worden toegepast in 7 tot 15% van de borstreconstructies in de 17 onderzochte landen, waaronder de Verenigde Staten, terwijl dit aandeel in België 40% bedraagt! Dit kan alleen worden verklaard door de uitstekende kwaliteit van de gezondheidszorgen die in ons land nog beschikbaar is. Dit komt ook doordat een financieel evenwicht aanvaardbaar blijft, zowel voor de ziekenhuizen als voor de chirurgen, dankzij de gevraagde bijkomende erelonen.