Royal Belgian Society

Onze persmappen

20.12.2015
Tax shift: binnenkort BTW op religieuze besnijdenis of op bezoek aan psycholoog?

Brussel, 20 december 2015 - De regering Michel voert vanaf 1 januari 2016 BTW op esthetische chirurgie in. De beroepsvereniging voor plastische, esthetische en reconstructieve chirurgie (RBSPS) had vorig jaar, meteen na het bekendmaken van dit voornemen in het regeerakkoord, reeds ernstige kanttekeningen geplaatst bij de wenselijkheid van deze maatregel en ook bij de praktische haalbaarheid ervan. Vanaf het begin drongen we aan op spoedig overleg. Het heeft geduurd tot 13 november 2015, dit is 46 dagen voor de inwerkingtreding van de wet, vooraleer we voor het eerst vernamen hoe de regering denkt deze nieuwe belasting in te voeren. Wat we vernamen bevestigt onze vrees: wat de regering wil is niet alleen medisch en maatschappelijk niet wenselijk, het is ook surrealistisch vanuit praktisch oogpunt. 

We zijn als beroepsvereniging gekant tegen deze maatregelen, en wel om deze redenen:

De maatregel zal een administratieve nachtmerrie worden, zowel voor artsen als voor ziekenhuizen, en zal complex zijn om te organiseren en daarna te controleren.

De maatregel zal meer geld kosten dan hij oplevert. De administratieve kosten die bij de BTW inning komen kijken zullen hoger oplopen dan de opbrengsten die de overheid hoopt te realiseren. Bovendien zal een dergelijke belasting het medisch toerisme naar aantrekkelijkere landen nog verder doen toenemen.

Ten gronde is er ook een ethisch probleem. De Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als: “Een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek”. Welnu, het belasten van esthetische chirurgie creëert net een drempel voor de toegang tot die gezondheidszorg en dat is ontoelaatbaar.

Het is onbegrijpelijk dat de regering deze maatregel invoert zonder enig ernstig overleg, noch met onze beroepsvereniging, noch met de ziekenhuizen. Pas op 13 november 2015 – dit is minder dan 6 weken voordat de wet wordt verondersteld in werking te treden – werden we voor het eerst op de hoogte gebracht van deze BTW verhoging. Wat we van het kabinet Financiën te horen kregen, grenst aan het ongelooflijke. 

Wanbeleid 

De beleidsverantwoordelijken hebben eigenlijk zelf geen idee hoe ze de BTW verhoging kunnen implementeren en hoe ze de naleving ervan kunnen controleren. Daaruit volgt dat de chirurgen en de ziekenhuizen tal van praktische vragen hebben waarop niemand vandaag een betrouwbaar antwoord blijkt te kunnen geven.

Hoe moeten plastisch chirurgen nog voor 1 januari een BTW nummer aanvragen en toegewezen krijgen als de wet wellicht pas tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal worden gepubliceerd?

Is het aan de plastisch chirurgen om hun patiënten, die reeds een afspraak hebben voor een chirurgische ingreep na 1 januari, te informeren dat de factuur plots 21% hoger zal uitvallen dan gedacht? Hoe kunnen ze hun berekeningen maken, als een vorige wet hen verplicht om een nauwkeurige offerte op te stellen die uiterlijk 15 dagen voor de chirurgische ingreep goedgekeurd en ondertekend moet worden door hun patiënten?

Hoe zal de BTW administratie oordelen of een chirurgische ingreep louter ‘esthetisch’ is (en dus aan BTW onderworpen) en niet ‘therapeutisch’ (en dus niet aan BTW onderworpen)? Het kan toch niet de bedoeling zijn om aan ambtenaren van de BTW inzage te geven in medische dossiers die onder het beroepsgeheim van de arts vallen?

Dit zijn slechts enkele van de vele praktische vragen die tussen nu en 1 januari opgelost moeten worden en waar niemand een antwoord op blijkt te hebben. En dan hebben we het nog niet eens over de manier waarop de ziekenhuizen, die instaan voor de facturatie aan de patiënten, dit alles administratief én logistiek verwerkt moeten krijgen. De eerste praktische zorg is de implementatie van fiscale softwarepakketten voor ziekenhuizen, die absoluut nog niet klaar zijn voor een dergelijke drastische verandering. Hoe worden ziekenhuizen verondersteld vanaf 1 januari de nodige aanpassingen te doen terwijl de wet nog niet eens is gepubliceerd en dat de omzendbrief met betrekking tot de toepassing van de wet nog niet eens is vrijgegeven? 

Binnenkort BTW op medisch geassisteerde zwangerschappen? 

Samengevat: de regering geeft blijk van een ontstellend gebrek aan kennis van wat esthetische chirurgie inhoudt. Ze lijkt er van uit te gaan dat er een éénduidig onderscheid kan worden gemaakt tussen chirurgie die louter ‘esthetisch’ is -wat vaak ten onrechte als onnodig beschouwd wordt- en reconstructieve chirurgie die louter ‘therapeutische’ doeleinden heeft. De realiteit is dat er een continuüm is tussen esthetische chirurgie en reconstructieve chirurgie en dat er dus onvermijdelijk een grijze zone bestaat tussen beiden. De regering houdt totaal geen rekening met de psychologische aspecten die bij heel wat ingrepen komen kijken.

Wij kunnen als artsen onmogelijk aanvaarden dat psychologische problemen niet erkend worden als volwaardige medische problemen die bijgevolg een therapeutisch antwoord verdienen te krijgen. Bovendien creëert de regering een zeer gevaarlijke precedent. Als de regering het normaal vindt dat BTW wordt betaald op alle geneeskunde die als ‘niet therapeutisch’ wordt beschouwd, zullen we dan ook binnenkort BTW moeten betalen op medisch schooltoezicht, op medisch geassisteerde zwangerschappen, op religieuze besnijdenissen of op preventieve onderzoeken in het kader van arbeidsgeneeskunde…? En als de regering inderdaad geen belang blijkt te hechten aan de psychologische aspecten die aan de basis kunnen liggen van een medische ingreep, willen we dan maar meteen BTW invoeren op een bezoek aan de psycholoog of psychiater?