Royal Belgian Society

Statuten van de RBSPS
STATUTEN


TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR


ARTKEL 1

De vereniging draagt de naam:
Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie. vzw
Société Royale Belge de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique asbl
Ook genoemd : Royal Belgian Society for Plastic Surgery, afgekort RBSPS


ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Veldstraat 75, 8200 Sint-Michiels en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge, Rechtbank van Koophandel.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten.


ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel:
a) de wetenschappelijke studie van de plastische en esthetische chirurgie en van haar aanverwante disciplines zoals chirurgie van het gelaat en hals, maxillo-faciale chirurgie, handchirurgie, microchirurgie, enz…..
b) het organiseren van congressen, voordrachten en andere manifestaties van gelijk welke aard, bestemd om de ontwikkeling van de plastische chirurgen te bevorderen, in binnen- en buitenland en in het bijzonder in de derde wereld landen.
c) de vertegenwoordiging op te nemen van de Belgische plastische chirurgen bij de “International Confederation of Plastic and Reconstructive Surgery”, bij buitenlandse verenigingen voor plastische chirurgie en bij andere Belgische wetenschappelijke verenigingen.
d) het bevorderen van de opleiding tot plastisch chirurg via het organiseren van de scholingsdagen van het Collegium Chirurgicum PlasticumZij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.


ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld is in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, § 1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten op te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement. Toegetreden leden zijn de aspirant leden, de corresponderende leden en de steunende leden.

ARTIKEL 6 Effectieve leden

Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard met een gewone meerderheid van de stemmen en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

Om als effectief lid te kunnen benoemd worden moet men:
a) dokter zijn in de genees-, heel- en verloskunde of het wettelijk diploma van arts behaald hebben;
b) het recht hebben om de geneeskunde uit te oefenen in België of in het Groothertogdom Luxemburg
c) uitsluitend de plastische heelkunde of één van haar onderverdelingen uitoefenen;
d) erkend zijn als specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde door de Minister voor Volksgezondheid van de Belgische Federale Overheid of in het Groothertogdom Luxemburg;

De titelvoerende leden worden op voorstel van de raad van bestuur door de algemene vergadering gekozen uit de plastisch chirurgen die voldoen aan de criteria.
Het titelvoerend lid neemt op zich actief mee te werken aan de activiteiten van de vereniging.

Titelvoerende leden welke de raad van bestuur ingelicht hebben betreffende het volledig stoppen van hun beroepsbezigheid krijgen de facto het statuut van rustend lid.

Ereleden worden benoemd door de Algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuurARTIKEL 7 Toegetreden leden

De raad van bestuur kan onder door haar te bepalen voorwaarden ook andere personen als steunend lid tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden.

Om aspirant-lid te zijn moet men:
a) dokter zijn in de genees-, heel- en verloskunde of het wettelijk diploma van arts behaald hebben;
b) het recht hebben om de geneeskunde uit te oefenen in België of in het groothertogdom Luxemburg
c) een erkende opleiding in de plastische heelkunde volgen of indien de opleiding beëindigd is, uitsluitend plastische heelkunde uitoefenen;
d) een schriftelijke aanvraag richten aan de vereniging samen met een curriculum vitae. Voor plastische chirurgen in opleiding moet een attest van de stagemeester gevoegd worden bij de aanvraag;
e) twee effectieve leden als peter hebben;
f) aanvaard worden door de raad van bestuur.

Om corresponderend-lid te zijn moet men:
a) erkend als plastisch chirurg van Belgische of buitenlandse nationaliteit zijn maar geen praktijk uitoefenen in België of Luxemburg.
b) interesse hebben voor de activiteiten van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie vzw of er actief aan deel te nemen;
c) een aanvraag richten aan de Voorzitter van de vereniging of uitgenodigd worden door de raad van bestuur om corresponderend lid te worden.
d) aanvaard worden door de raad van bestuur.

ARTIKEL 8

De maximum ledenbijdrage bedraagt 1000 EUR en moet worden betaald op 1 oktober van elk jaar.ARTIKEL 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht vóór 1 oktober, zo niet blijft het lidgeld verschuldigd voor het lopende jaar.

De leden die hun lidgeld niet betalen gedurende twee opeenvolgende jaren worden beschouwd als ontslagnemend.


ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.


TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden die lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.


ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.


ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.


ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of in geval van wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

De bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.


ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De voorzitter of een hiertoe speciaal gemachtigde bestuurder treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.


ARTIKEL 16

De raad van bestuur wordt minstens éénmaal per jaar, of telkens de belangen van de vereniging het vereisen bijeengeroepen door de voorzitter of de secretarisraadgever.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuurders.


ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de meerderheid van de aanwezige bestuurders die gestemd hebben en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee leden van de raad van bestuur.


ARTIKEL 18

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.


ARTIKEL 19

Bestuurders die namens de vereniging optreden moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.


ARTIKEL 20: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur kan bestaan uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretarisraadgever, een schatbewaarder en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is.

De ondervoorzitter wordt gekozen door de algemene vergadering voor een periode van twee jaar; na deze twee jaar wordt hij voorzitter zonder tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

De secretarisraadgever, de schatbewaarder, de raadgevers en overige functies worden elke twee jaar gekozen bij gewone meerderheid van stemmen en zijn herkiesbaar.

Om de twee jaar en minstens twee maanden vóór de bijeenkomst van de algemene vergadering zal de raad van bestuur de kandidaturen opvragen voor de posten van ondervoorzitter, secretarisraadgever, schatbewaarder, raadgevers en de overige functies. Er zal mededeling gegeven worden van de naam van de kandidaten voor de respectievelijke posten in de oproepingsbrief voor de algemene vergadering.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

Het eventueel afzetten van de ondervoorzitter voor de opvolging van de voorzitter behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur of van minstens 1/20 van de effectieve leden. In dit geval zal de algemene vergadering één van zijn titelvoerende leden tot voorzitter verkiezen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.


ARTIKEL 21: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art.13bis, 1° lid W. VZW

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.


ARTIKEL 22: Commissarissen

De vereniging kan commissarissen benoemen wanneer de algemene vergadering hieromtrent rechtsgeldig een beslissing heeft genomen. In dit geval kan de algemene vergadering commissarissen benoemen zowel uit haar leden als uit derden.

Zij is evenwel wettelijk verplicht, ingevolge art 17, § 5 van de huidige wet één of meer commissarissen te benoemen wanneer zij aan twee van de hieronder drie vermelde voorwaarden gezamenlijk voldoet:

a) het equivalent gemiddeld over het jaar van 50 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978.
b) in totaal 6.250.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW.
c) een balanstotaal van 3.125.000 EUR

Zij is eveneens wettelijk verplicht dit te doen indien het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers per jaar het equivalent van 100 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden krachtens K.B. nr. van 23 oktober 1978 overschrijdt.
De algemene vergadering is, wanneer zij er wettelijk toe gehouden is commissarissen te benoemen, verplicht deze te benoemen onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.


TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.


ARTIKEL 24

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
· het wijzigen van de statuten,
· de benoeming en afzetting van de bestuurders,
· de benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
· de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
· de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
· de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
· de benoeming en uitsluiting van een lid van de vereniging,
· de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
· alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.


ARTIKEL 25

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens al het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
ARTIKEL 26

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.


ARTIKEL 27

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen punten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.


ARTIKEL 28

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn ondertekend worden door de voorzitter, of door de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief ten minste acht werkdagen voor de vergadering.


ARTIKEL 29

De oproepingsbrief, die plaats dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door 1/20 van de leden ondertekend zijn en ten minste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen in geen geval behandeld worden.


ARTIKEL 30

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming gebeurt mondeling of bij handopsteking.

Geheime stemming is noodzakelijk bij:
· verkiezing van de leden van de raad van bestuur;
· uitsluiting van een lid;
· vraag van een meerderheid.

In geval van gelijke stemmen, wordt er gestemd tot er een meerderheid bekomen wordt. Na drie ronden is de stem van de voorzitter beslissend.


ARTIKEL 31: Statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien de wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.


ARTIKEL 32

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.


ARTIKEL 33

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.


ARTIKEL 34

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretarisraadgever alsook door de leden die ondertekening wensen en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Indien de belanghebbenden geen lid zijn van de vereniging, maar een rechtmatig belang kunnen rechtvaardigen, wordt de mededeling van de inhoud van het register afhankelijk gemaakt van een geschreven toelating van de voorzitter of van de afgevaardigde bestuurder. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.


TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 35

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.


TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 36

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met gelijkaardige doelstelling.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekengemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.


ARTIKEL 37

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 1 september 2009