Royal Belgian Society

Prof S. Monstrey

Prof. Dr. Stan Monstrey - Universitair Ziekenhuis Gent

Ik beschouw het als een eer en een groot genoegen de komende twee jaar te mogen fungeren als Voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie.

Niettegenstaande het nooit de bedoeling geweest is dat de Voorzitter van de RBSPS zijn of haar blijvende stempel gaat drukken op ‘de wereld van de Belgische Plastische Chirurgie’ is het altijd een traditie geweest dat de nieuwe Voorzitter van de RBSPS een onderwerp kiest waarop hij/zij zich gaat focussen gedurende het twee jaar durende voorzitterschap.

Mijn speciaal interessegebied gedurende de komende twee jaar situeert zich in de opleiding van en het onderwijs aan de plastische chirurgen in België.
Gedurende de voorbije vijf tot tien jaar is er in ons land veel gewijzigd in de opleiding van de kandidaat-specialisten in de plastische chirurgie, zij het met lichte verschillen naargelang het taalgebied.
1. Eerst en vooral werd het aantal studenten geneeskunde beperkt door middel van het invoeren van een toelatingsexamen en ook het aantal laatstejaars studenten geneeskunde dat mag specialiseren werd gereduceerd via de zogenaamde ‘contingentering’.
2. Er werd veel meer aandacht besteed aan de theoretische opleiding van de assistenten geneesheer-specialisten via de zogenaamde ‘academisering’ en dit gedurende de eerste twee jaar van de opleiding. Deze zogenaamde ‘academisering’ bestond uit onderwijs sessies (vaak interuniversitair) alsook een specifieke evaluatie.
3. Vanaf dit jaar zal de opleiding van de assistenten verder gestructureerd worden door de invoering van de zogenaamde master-na-master (ManaMa) opleiding.
In plaats van de vroegere opleider/assistent relatie (vergelijkbaar met leermeester/leerling) die enkel gecontroleerd werd middels de ingediende stageboekjes met telkens een eindbeoordeling, wordt nu het accent gelegd op het verwerven van competenties die voor de geneesheer-specialist bestaan uit kennis, vaardigheden en attitudes. Deze competenties moeten niet enkel bereikt worden als medicus maar ook als wetenschapper, als communicator en als manager. Deze competenties zijn duidelijk gedefinieerd via de eindtermen die voor de plastische chirurgie, net zoals voor elk ander specialisme, zijn opgesteld.
Een meer gestructureerde inventarisatie voor het verwerven van deze competenties zal mogelijk worden via de zogenaamde ‘portfolio’ waarin niet alleen een bijna dagdagelijkse registratie zal plaatsvinden van de theoretische en praktische aspecten van de opleiding van de geneesheer-specialist doch waarbij ook de mogelijkheid zal geboden worden tot (zelf)reflectie en in het bijzonder tot overleg met en feed back van de supervisoren die instaan voor de opleiding.
Niettegenstaande deze master na master opleiding door velen gezien wordt als een bijkomende administratieve belasting bovenop de reeds overvolle agenda van zowel artsen in opleiding als opleiders binnen de plastische chirurgie in België, biedt de portofolio toch een unieke kans om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren en daarbij ook de kwaliteit van de plastisch-chirurgische zorg. Het is de bedoeling zoveel mogelijk van de bestaande structuren gebruik te maken en het is ook niet de intentie van de ManaMa om de opleiding te beperken tot de universitaire ziekenhuizen.
De specialisatie plastische chirurgie heeft het voordeel reeds een systeem te hebben uitgewerkt van jaarlijkse onderwijsdagen en een evaluatiesysteem middels het Collegicum Chirurgicum Plasticum (CCP). In de toekomst zal de samenwerking tussen de verschillende opleidingscentra nog intensiever gebeuren en belangrijker worden met nog meer interuniversitaire initiatieven.

Tot slot dient hierbij ook te worden vermeld dat de verbetering van de opleiding van de geneesheer-specialisten ook zou kunnen gekoppeld worden aan een systeem van continue bijscholing die vereist is voor alle gevestigde plastische chirurgen in België.

Hopelijk zal er tegen de zomer van 2011 een substantiële vooruitgang gemaakt zijn zodat dit project kan gefinaliseerd worden.

Prof. Dr. Stan Monstrey
Voorzitter RBSPS