TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR 

 

ARTIKEL 1 - Naam 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie vzw. 

De Franse benaming van de vereniging is Société Royal Belge de Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique asbl

De Engelse benaming van de vereniging is Royal Belgian Society for Plastic Surgery

De afgekorte benaming van de vereniging is: RBSPS. 

 

ARTIKEL 2 - Zetel 

De zetel van de vereniging is gevestigd te Kroonlaan 20, 1050 Brussel en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten. 

 

ARTIKEL 3 - Doel 

De vereniging heeft tot doel: 

a) de wetenschappelijke studie van de plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie en van haar aanverwante disciplines zoals chirurgie van gelaat en hals, maxillo-faciale chirurgie, handchirurgie, microchirurgie, niet-heelkundige esthetische geneeskunde; 

b) de organisatie van congressen, voordrachten en andere manifestaties van gelijk welke aard, bestemd om de ontwikkeling van de plastische chirurgie te bevorderen, in binnen- en buitenland en in het bijzonder in de derde wereld landen; 

c) de vertegenwoordiging op te nemen van de Belgische plastische chirurgen bij internationale verenigingen voor plastische chirurgie en bij andere Belgische wetenschappelijke verenigingen. 

d) de verdediging van de belangen van het specialisme. 

 

De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst daarvan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht. 

 

ARTIKEL 4 - Duur 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden. 

 

TITEL II: LEDEN 

 

ARTIKEL 5 - Leden 

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen van wie de naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vereniging. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement. 

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. 

 

ARTIKEL 6 - Effectieve leden 

Om als effectief lid te kunnen benoemd worden, moet men: 

a) doctor zijn in de genees-, heel- en verloskunde of het wettelijk diploma van arts behaald hebben; 

b) het recht hebben om de geneeskunde uit te oefenen in België; 

c) uitsluitend de plastische heelkunde of één van haar onderverdelingen uitoefenen; 

d) erkend zijn als specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde door de bevoegde minister; 

e) een schriftelijke aanvraag richten aan de voorzitter van de vereniging samen met een curriculum vitae; 

f) zijn toetredingsaanvraag laten tekenen door twee effectieve leden; 

g) een werk betreffende de specialiteit neergelegd hebben in de schoot van de vereniging, of actief deelgenomen hebben aan de activiteiten van de vereniging onder vorm van mededelingen; 

h) aanvaard worden door de algemene vergadering; 

i) meewerken aan de activiteiten van de vereniging. 

 

ARTIKEL 7 - Toegetreden leden 

De toegetreden leden worden onderverdeeld in aspirant-leden, geassocieerde leden, buitenlandse leden, rustende leden en ereleden. 

Om aspirant-lid te zijn, moet men: 

a) doctor zijn in genees-, heel- en verloskunde of het wettelijk diploma van arts behaald hebben; 

b) het recht hebben om de geneeskunde uit te oefenen in België; 

c) een erkende opleiding in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde volgen, of indien de opleiding beëindigd is uitsluitend de plastische heelkunde of één van haar onderverdelingen uitoefenen; 

d) een schriftelijke aanvraag richten aan de voorzitter van de raad van bestuur, samen met een curriculum vitae. Voor kandidaat-specialisten in de plastische chirurgie moet een attest van de stagemeester gevoegd worden bij de aanvraag; 

e) zijn kandidatuur mee laten ondertekenen door twee effectieve leden; 

f) aanvaard worden door de raad van bestuur. 

 

Om geassocieerd lid te worden moet men: 

a) doctor zijn in de genees-, heel- en verloskunde of het wettelijk diploma van arts behaald hebben; 

b) het recht hebben om de geneeskunde uit te oefenen in België; 

c) een specialiteit uitoefenen nauw verbonden met de plastische heelkunde en de activiteiten van de vereniging; 

d) een schriftelijke aanvraag richten aan de voorzitter van de vereniging; 

e) aanvaard worden door de raad van bestuur. 

 

Uitzonderlijk kan de raad van bestuur een wetenschapper, houder van een universitair diploma, verschillend van het diploma van doctor in genees-, heel- en verloskunde of van het wettelijk diploma van arts aanvaarden als geassocieerd lid, wanneer deze actief bijgedragen heeft tot de wetenschappelijke studie of tot de bevordering van de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde. 

 

Om buitenlands lid te worden, moet men: 

a) erkend zijn als arts-specialist in de plastische chirurgie en niet praktiseren in België; 

b) lid zijn van een vereniging van plastische heelkunde in het land waar hij praktiseert; 

c) interesse hebben voor de activiteiten van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie vzw of er actief aan deelnemen; 

d) een aanvraag richten aan de vereniging ondertekend door twee effectieve leden of uitgenodigd worden door de raad van bestuur om buitenlands lid te worden; 

e) aanvaard worden door de raad van bestuur. 

 

De hoedanigheid van rustend lid wordt verleend aan effectieve leden die hun beroepsbezigheid gestopt hebben. Zij verliezen hiermee de hoedanigheid van effectief lid. 

 

Ereleden worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur. 

 

ARTIKEL 8 - Bijdrage 

De maximum bijdrage zowel voor effectieve als toegetreden leden bedraagt 1000 Euro. Het huishoudelijk reglement bepaalt de ledenbijdrage van de effectieve en de toegetreden leden. 

 

ARTIKEL 9 - Ontslag – Uitsluiting 

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Het lidgeld blijft verschuldigd voor het lopende jaar. 

De leden die hun lidgeld niet betalen gedurende twee opeenvolgende jaren worden beschouwd als ontslagnemend. 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. 

 

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR 

 

ARTIKEL 10 - Aantal bestuurders 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie bestuurders die lid zijn van de vereniging. 

Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering. 

 

ARTIKEL 11 - Duur van het mandaat 

De bestuurders worden verkozen voor een periode van twee jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds verkozen bestuurders beëindigen het mandaat van degene die ze vervangen. 

 

ARTIKEL 12 - Wijze van verkiezing van de bestuurders 

De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De akten met betrekking tot de aanstelling van de bestuurders moeten worden ingediend bij de griffie van de rechtbank van koophandel en worden gepubliceerd (bij uittreksel) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen een termijn van dertig dagen na de neerlegging. 

De raad van bestuur bestaat minstens uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad van bestuur bepaalt vóór de algemene vergadering de andere functies die begeven moeten worden voor de goede werking van de vereniging. 

De raad van bestuur deelt de te begeven functies mee in de oproep tot kandidaten, die minstens twee maanden voor de datum van de algemene vergadering aan de effectieve leden wordt bezorgd. De oproep tot kandidaten vermeldt de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen en de andere modaliteiten over de indiening van kandidaturen. De geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor de verscheiden functies. 

De namen van de kandidaten voor de respectieve functies worden meegedeeld in de oproepbrief voor de algemene vergadering. 

Voor de functie van past president kunnen alleen de uittredende voorzitter en degene die het mandaat voor hem bekleed heeft zich kandidaat stellen. Een mandaat als past president kan slechts eenmaal hernieuwd worden. 

Wat de functie van voorzitter betreft: de uittredende ondervoorzitter wordt voorzitter behoudens ontslag of andersluidende beslissing door de algemene vergadering. 

Indien de ondervoorzitter zich geen kandidaat stelt voor het voorzitterschap, dient hij de raad van bestuur daar te gepasten tijde van op de hoogte te brengen, zodanig dat zich een andere persoon kandidaat kan stellen. Deze moet minstens aan de voorwaarden voldoen om zich kandidaat te stellen voor het ondervoorzitterschap. 

Indien de algemene vergadering de kandidatuur van de uittredende ondervoorzitter als voorzitter weigert, stelt degene die de algemene vergadering voorzit deze weigering vast en sluit hij onverwijld de vergadering. Een nieuwe algemene vergadering zal worden bijeengeroepen binnen de 15 kalenderdagen. Er wordt onmiddellijk een oproep tot kandidaten voor de voorzittersfunctie verstuurd. De kandidaten voor het voorzitterschap moeten minstens aan de voorwaarden voor de functie van ondervoorzitter voldoen. De namen van de personen die hun kandidatuur hebben ingediend worden ten laatste 7 dagen voor de algemene vergadering aan de leden meegedeeld. 

Wat de functie van ondervoorzitter betreft: alvorens de oproep tot kandidaten te lanceren, raadpleegt de voorzitter de leden van de raad van bestuur om te weten of er onder hen kandidaten zijn voor de functie van ondervoorzitter. In de brief met de oproep tot kandidaten voor de te begeven functies zal de naam van de bestuurder of bestuurders die hun belangstelling voor de functie van ondervoorzitter hebben betoond reeds worden meegedeeld. 

De aan de raad van bestuur externe kandidaten voor het ondervoorzitterschap worden uitgenodigd om hun kandidatuur voor te stellen aan de raad van bestuur. Kandidaten moeten beantwoorden aan de volgende criteria: 

- Aangesloten zijn bij de vereniging en in orde met de betaling van de bijdrage tijdens de voorbije 5 opeenvolgende jaren; 

- Actief deelgenomen hebben aan de activiteiten van de vereniging sinds minstens 5 jaar; 

- In het verleden reeds een functie hebben bekleed in de raad van bestuur; 

 

In geval van overlijden van de voorzitter, of wanneer de voorzitter in de loop van zijn mandaat zijn ontslag aanbiedt, zal hij tot aan de volgende algemene vergadering worden vervangen door de ondervoorzitter, die dan de titel van dienstdoend voorzitter draagt. Op deze algemene vergadering zal worden overgegaan tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter. De nieuw verkozen voorzitter zal het mandaat van degene die hij vervangt beëindigen. In dat geval kan degene die het mandaat beëindigt zich opnieuw kandidaat stellen voor een volledig mandaat van twee jaar. Behoudens in dat geval, wordt het mandaat van voorzitter bij voorkeur afwisselend bekleed door een Nederlandstalige en een Franstalige. 

De verkiezing door de algemene vergadering van de leden van de raad van bestuur via geheime stemmingverloopt als volgt: 

- Eerst wordt de voorzitter verkozen. 

- Vervolgens wordt overgegaan tot de verkiezing van de ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De overige functies worden verkozen in de volgorde zoals die gespecificeerd is in de dagorde. Als een kandidaat die zich voor verscheiden functies heeft voorgesteld in een van die functies verkozen wordt, vervallen de kandidaturen voor de andere functies automatisch. 

 

De kandidaat met het meeste aantal stemmen wordt verkozen. In geval van staking van stemmen wordt een tweede stemronde georganiseerd. Indien in deze tweede stemronde er opnieuw een staking van stemmen wordt geregistreerd heeft degene die de vergadering voorzit een doorslaggevende stem. 

 

ARTIKEL 13 - Einde van het mandaat 

Het mandaat van de bestuurders eindigt door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden, door de verklaring van wettelijke onbekwaamheid of door afzetting door de algemene vergadering. 

De afzetting van een bestuurder gebeurt op voorstel van de raad van bestuur of van ten minste 1/20 van het aantal effectieve leden. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen en moet uitdrukkelijk vermeld worden op de dagorde van de algemene vergadering 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis stelt. 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

 

ARTIKEL 14 - Bevoegdheden van de raad van bestuur 

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De voorzitter of een daartoe speciaal gemachtigde bestuurder treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. 

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. 

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als een college. 

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Indien de meerderheid van de bestuurders niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering met dezelfde dagorde bijeengeroepen, die geldig kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In afwijking hiervan is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. 

Een lid van de raad van bestuur kan volmacht geven aan ander lid van de raad van Bestuur. Men kan echter slechts houder zijn van één volmacht. 

 

ARTIKEL 15 - Bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van bestuur 

De raad van bestuur wordt minstens éénmaal per jaar, of telkens de belangen van de vereniging het vereisen bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris. 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

 

ARTIKEL 16 - Notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee leden van de raad van bestuur. 

 

ARTIKEL 17 - Huishoudelijke reglementen 

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. 

 

ARTIKEL 18 - Vertegenwoordiging van de vereniging door een bestuurder 

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden geen bewijs leveren van enige besluitvorming of van andere machtiging. 

 

ARTIKEL 19 - Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, van de vzw-wet 

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. 

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden: 

a) hetzij op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur; 

b) hetzij door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. 

 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het individuele optreden van de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder. 

De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit. 

 

ARTIKEL 20 - Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid van de vzw-wet 

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen. 

Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen. 

De leden van het dagelijks bestuur worden bij gewone meerderheid benoemd door de raad van bestuur, die daaromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. 

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: 

a) hetzij op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur; 

b) hetzij door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. 

 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg. 

 

ARTIKEL 21 - Commissarissen 

De vereniging kan commissarissen benoemen wanneer de algemene vergadering daaromtrent rechtsgeldig een beslissing heeft genomen. 

Zij is evenwel wettelijk verplicht één of meer commissarissen te benoemen wanneer zij voldoet aan de criteria ingevolge art. 17, § 5 van de vzw-wet. 

De commissarissen worden benoemd onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. 

De algemene vergadering kan ook steeds beslissen tot de benoeming en afzetting van rekeningtoezichters. 

 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING 

 

ARTIKEL 22 - Samenstelling 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuurders. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. 

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen 

 

ARTIKEL 23 - Bevoegdheden 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

- het wijzigen van de statuten, 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders, 

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging indien van toepassing, 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening, 

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 

- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging, 

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 

 

ARTIKEL 24 - Bijeenroeping en dagorde van de algemene vergadering 

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als de statuten van de vereniging zulks vereisen. 

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar. 

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, ten laatste op 30 juni van elk jaar. 

Om geldig te zijn, moeten de oproepbrieven voor de algemene vergadering ondertekend zijn door de voorzitter of de secretaris. Alle effectieve leden moeten minstens acht kalenderdagen voor de vergadering worden bijeengroepen. 

De oproepbrief, die plaats, datum en uur van de vergadering vermeldt, bevat de dagorde, die wordt vastgesteld door de raad van bestuur. 

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden en minstens twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur is bezorgd, moet eveneens op de dagorde worden vermeld. Deze bijkomende agendapunten kunnen tot 24 uren voor de algemene vergadering ter kennis gebracht worden van de leden. Deze bijkomende agendapunten kunnen evenwel geen betrekking hebben op de voordracht van bijkomende kandidaturen voor een te verkiezen functie. 

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden. 

 

ARTIKEL 25 - Bijeenroeping van een algemene vergadering op vraag van 1/5 van de leden 

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden in orde met de betaling van hun bijdrage daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de 21 kalenderdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. De bijeenkomst zelf moet dan uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden. 

 

ARTIKEL 26 - Stemmen 

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden meegeteld als tegenstemmen. De stemming gebeurt mondeling of bij handopsteking. 

Geheime stemming is noodzakelijk: 

- bij verkiezing van de leden van de raad van bestuur in hun functie; 

- in geval van uitsluiting van een lid; 

- wanneer een meerderheid van de leden erom vraagt.
In geval van gelijke stemmen, wordt er een tweede stemronde georganiseerd. Na twee ronden is de stem van de voorzitter of van degene die de vergadering voorzit beslissend. 

 

ARTIKEL 27 - Statutenwijziging 

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten. 

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

 

ARTIKEL 28 - Uitsluiting van een lid 

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. 

 

ARTIKEL 29 - Notulen 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter, de secretaris, alsook door de leden die wensen te ondertekenen. De notulen worden opgenomen in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Indien de belanghebbenden geen lid zijn van de vereniging, maar een rechtmatig belang kunnen rechtvaardigen, wordt de mededeling van de inhoud van het register afhankelijk gemaakt van een geschreven toelating van de voorzitter of van de afgevaardigde bestuurder. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering. 

 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN 

 

ARTIKEL 30 - Rekeningen en begrotingen 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, dat wil zeggen uiterlijk op 30 juni van elk jaar. 

 

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING 

 

ARTIKEL 31 - Ontbinding 

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van hetdoel der vereniging vereist. 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden. 

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Deze tweede algemene vergadering mag niet worden gehouden binnen de 15 dagen volgend op de eerste algemene vergadering. 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. 

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling. 

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

 

TITEL V: VARIA 

 

ARTIKEL 32 - Mededelingen 

Behoudens in de gevallen waarin uitdrukkelijk verwezen wordt naar een aangetekend schrijven, kunnen alle uitnodiging en mededelingen zowel per gewone als elektronische post verstuurd worden. 

 

ARTIKEL 33 - Taalgebruik 

Het Nederlands en het Frans worden door de vereniging op gelijke voet gebruikt. 

Voor alles wat in deze statuten niet is bepaald of geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk. 

  

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 13 december 2016

 

Hier downloaden