Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische Heelkunde (RBSPS)

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie is het wetenschappelijk orgaan van deze discipline in België. Deze bestaat uitsluitend uit plastische chirurgen, officieel erkend of in opleiding, en beoogt:

 • het leveren van goede Belgische referenties van professionele praktijken via aanbevelingen en schriftelijke adviezen
 • het organiseren van promotie en verspreiding van wetenschappelijke studies door middel van semestriële congressen
 • samen met het Collegium de vorming van kandidaat-specialisten en de coninüe vorming voor de erkende geneesheren.

 


 

Beroepsvereniging VBS

- De beroepsvereniging van de Belgische plastische chirurgen is een onderafdeling van de vereniging van Belgische geneesheren-specialisten (VBS). Zij heeft tot doel de professionele belangen van de geneesheren-specialisten te verdedigen en te coördineren.

- De VBS wordt samengesteld uit de beroepsverenigingen van alle geneeskundige specialismen (één per discipline) waaronder die van de plastische heelkunde.

- De beroepsvereniging van de Belgische plastische chirurgen heeft hoofdzakelijk als doelstelling :

 • om samen met de koninklijke vereniging, plastische chirurgie bij de overheid (FOD Volksgezondheid, RIZIV, KCE enz.) officieel te vertegenwoordigen
 • het deelnemen aan de omkadering betreffende de wetgeving en de reglementering van de uitoefening van plastische chirurgie in België
 • het verdedigen van een kwalitatief hoogstaande plastische chirurgie, in eer en geweten
 • plastische chirurgen bij te staan bij het nemen van officiële stappen.


- Het VBS maakt tevens deel uit van de Europese Vereniging van geneesheren-specialisten (UEMS).

 


 

Collegium Chirurgicum Plasticum


Het Collegium Chirurgicum Plasticum (CCP) werd in 1988 onder impuls van Prof. Madeleine Lejour en Guido Matton opgericht, om op nationaal niveau onderwijs in te richten voor alle kandidaat-specialisten in de plastische chirurgie in België.

Het CCP organiseert onder andere:

 • onderwijssessies op zaterdag, verschillende keren per jaar, over onderwerpen betreffende plastische chirurgie die door deskundigen op dit gebied, gepresenteerd worden. De aanwezigheid van de kandidaat-specialisten is hierbij verplicht.

 • een jaarlijkse controle van de kennis door middel van een schriftelijk examen op nationaal niveau.

 • een mondeling examen na afloop van de vorming. Het slagen voor dit examen geeft recht op de titel “Fellow of the Collegium Chirurgicum Plasticum”, waarbij het diploma uitgereikt wordt tijdens een voltallige zitting op één van de vergaderingen van de Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie.

 


 

De erkenningscommissies

- De beide kamers van de erkenningscommissie, franstalige en nederlandstalige, van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu hebben als taak de opleiding van de kandidaat-specialisten in de Plastische Heelkunde te controleren.
Zij bepalen de kwalitatieve en kwantitatieve modaliteiten van de opleiding volgens de wettelijke voorschriften, die door de Hoge Raad worden vastgelegd.

- Zij garanderen en controleren eveneens de kwaliteit van de opleidingscentra waarin de kandidaat-specialisten hun stages lopen.

- De leden van de commissies worden paritair benoemd door de academische wereld (de universiteiten), door de beroepsverenigingen (VBS) en door de artsensyndicaten.

- Samenstelling van de Nederlandstalige Erkenningscommissie:

1. vier artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde, op voordracht van de beroepsverenigingen:

 • Katrien Lagey
 • Isabelle Nolens
 • Joan Vandeputte
 • Carlo Van Holder

2. vier artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn en onderwijservaring in een universitaire instelling kunnen bewijzen, op voordracht van de Vlaamse geneeskundefaculteiten:

 • Jan Vranckx
 • Phillip Blondeel
 • Moustapha Hamdi
 • Filip Thiessen.